با یکدیگر نکاتی را مطالعه می کنیم تا متوجه شویم، تغییر سیستم آنچلوتی تا چه اندازه بر بهبود عملکرد ستاره های خط حمله اش تاثیر گذار بوده است.